!!! Уважаеми клиенти, до 20.07.2024г. са възможни по-дълги срокове на изработка за някой продукти. За информация се свържете с нас !!!

Общи условия за ползване

1. Общи положения

 • 1.1. (собственик на интернет платформата — «») предлага на интернет потребителя (наричан по-долу – Потребител) - използването на услуги при условията, изложени в настоящото Споразумение с потребителя (още - Условия за ползване, съкратено УП). Споразумението влиза в сила от момента, в който Потребителят даде съгласието си за условията и реда по начина, предвиден в точка 1.2 от Споразумението.
 • 1.2. Започвайки да използва услугата / нейните индивидуални функции или като премине процедурата по регистрация, се счита, че Потребителят е приел изцяло условията на Договора, без никакви резерви или изключения. Ако Потребителят не е съгласен, с която и да е от разпоредбите на Споразумението, Потребителят няма право да използва интернет платформата . В случай, че е направил промени в Споразумението по начин, предвиден в клауза 1.3 от Споразумението, с който Потребителят не е съгласен, той трябва да прекрати използването на услугата на .
 • 1.3. Използването на интернет платформата се урежда от настоящото споразумение. Споразумението може да бъде променено от без специално уведомление, като новата версия на споразумението влиза в сила от момента на публикуването му в Интернет, освен ако не е предвидено друго в новата версия на споразумението. Действащата редакция на УП винаги се намира на страницата Общи условия за ползване.

2. Потребителско съдържание

 • 2.1. Потребителят е еднолично отговорен за съответствието на публикуваното от него съдържание с изискванията на действащото законодателство, включително отговорността пред трети лица, в случайте когато публикуваното съдържание нарушава правата и законните интереси на трети лица, в това число интелектуални и неимуществени права на автора.
 • 2.2. Потребителят приема и се съгласява, че не е длъжен да преглежда съдържание от какъвто и да е вид, поставено или разпространено, чрез платфорамата , както и факта, че има право (но не и задължение) по свое усмотрение да откаже поставянето или разпространяването на информация от Потребителя или да изтрие всяка информация, достъпна чрез платформата . Потребителят разбира и се съгласява, че той трябва самостоятелно да прецени всички рискове, свързани с използването на съдържание, включително оценка на надеждността, пълнотата или полезността на това съдържание.
 • 2.3. Потребителят осъзнава и се съгласява с това, че технологията на интернет-платформата може да изисква копиране (възпроизвеждане) на съдържанието на Потребителя и обработка с платформата за да отговори на съответните технически изисквания.

3. Условия за използване на платформата

 • 3.1. Потребителят е отговорен пред трети страни за действията си, свързани с използването на услугата, включително ако такива действия водят до нарушаване на правата и законните интереси на трети лица, както и спазването на закона при ползване на услугата.
 • 3.2. При използването на платфорамата Потребителят няма право да нарушава законодателството, в това число и нормите на международното право.

4. Изключителни права върху съдържанието

 • 4.1. Всички обекти, налични с помощта на интернет-платформата , в това число елементи на дизайна, текст, графични изображения, илюстрации, видео, бази данни, и други обекти, и всяко съдържание, хоствано на интернет-платформата , се явяват обект на изключително право на .
 • 4.2. Използването на съдържание, както и каквито и да е елементи на интернет-платформата са възможни само в рамките на функционалността на платфорамата , и всяко съдържание, хоствано на платфорамата , не може да бъде използвано по никакъв начин без предварителното съгласие на носителя на правата. Под използване се разбира: възпроизвеждане, копиране, обработка, разпространяване, показване в рамка и т.н.
  Използването на елементите на съдържанието на услугата от Потребителя, както и всяко съдържание за лична нетърговска употреба, се допуска, при условие че са налице всички признаци за защита на авторското право, сродните му права, търговските марки, други нотификации за авторство, запазването на името (или псевдонима) на автора / запазвайки съответния обект непроменен. Изключение са само случайте предвидени в законите на Р България.
 • 4.3. Интернет-платфорамата може да съдържа връзки към други сайтове в интернет (сайтове на трети страни). Тези трети страни и тяхното съдържание не се удостоверяват от за спазване на определени изисквания (надеждност, пълнота, законност и др.). не носи отговорност за каквато и да е информация и материали, публикувани на уебсайтовете на трети страни, на които Потребителят получава достъп чрез ползване на услугата, включително за мнения или изявления, изразени на уебсайтовете на трети страни, рекламиране и т.н., както и достъпността до такива сайтове или съдържание и последствията от тяхното използване от Потребителя.
 • 4.4 Връзки (под каквато и да е форма) със всеки сайт, продукт или услуга, каквато и да е информация с търговски или нетърговски характер, публикувана на платформата, не означава одобрение или препоръка на тези продукти.

5. Защита на личните данни

 • 5.1. С даването на поръчка за продукт и/или услуга от уеб сайтовете собственост на Доставчика, Вие се съгласявате личните Ви данни да бъдат използвани от нас по смисъла и при спазване на Закона за защита на личните данни само в случаите, описани по-долу.
 • 5.2. използва лични данни само за следните цели:
  - регистрация на Потребителите в платфорамата;
  - дизайн на Потребителски поръчки в платфорамата;
  - получаване на персонализирани реклами от потребителите;
  - за оформянето и изпращането на поръчките.
 • 5.3. се задължава да не разкрива информацията, получена от Потребителя при никакви обстоятелства, с изключение на случайте предвидени в законите на Р България.

6. Освобождаване от гаранции

 • 6.1. Потребителят използва платфорамата на свой собствен риск. Услугата се предоставя "както е". не поема никаква отговорност, включително за съответствието на услугата с целите на Потребителя.
 • 6.2. не гарантира, че: услугата отговаря / ще отговаря на изискванията на Потребителя; услугата ще се предоставя непрекъснато, бързо, надеждно и без грешки; резултатите, които могат да бъдат получени чрез услугата, ще бъдат точни и надеждни и могат да бъдат използвани за каквито и да било цели или във всяко качество (например за установяване и / или потвърждаване на факти); качеството на всеки продукт, услуга, информация и т.н., получени чрез услугата, ще отговаря на очакванията на Потребителя.
 • 6.3. Всяка информация и / или материали (включително софтуер за изтегляне, всякакви инструкции и ръководства за действие и т.н.), до които потребителят има достъп чрез платфорамата , Потребителят може да използва на свой риск и е единствено отговорен за възможните последици от използването на посочената информация и / или материали, включително за щетите, които може да причини на компютъра на потребителя или на трети лица, за загуба на данни или други вреди.
 • 6.4. не носи отговорност за каквито и да било загуби, настъпили в резултат от използването на платфорамата или нейни отделни части или функции.

7. Рекламация и връщане на продукт

 • 7.1. Потребител поръчал продукт, чрез системата и получил същия чрез куриер има право да откаже получаване на поръчката или част от нея, само в следните случаи:
 • - при транспортирането, продукта или неговата опаковка са повредени (задължително се сключва протокол с куриера за повредена стока)
 • - не е спазен предварително уговореният срок за доставка;
 • - доставеният продукт явно не съответства на поръчаният от клиента;
 • - цената не съответства на първоначално оферираната;
 • 7.2. Потребителят има право да върне продукта в 14-дневен срок от получаването му. Разходите за връщането на продукта са за сметка на Потребителя.
 • 7.3.Правото на 14-дневен отказ по т. 7.2 не се прилага за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания. За такива стоки се считат всички продукти, изработени със снимки на Потребителя, негови дизайни, текстове или други графични елементи.

8. Други разпоредби

 • 8.1. Настоящото Споразумение представлява Договор между Потребителя и относно начина на използване на платфорамата и замества всички предишни споразумения между потребителя и .
 • 8.2. Настоящото споразумение се урежда и тълкува в съответствие със законите на Р. България. Въпросите, които не са регламентирани от настоящото споразумение, се решават в съответствие със законодателството на Р България. Всички възможни спорове, произтичащи от отношенията, уредени от настоящото споразумение, се решават в съответствие с процедурата, установена от действащото законодателство на Р. България, съгласно нормите на българското законодателство. В текста на настоящото споразумение, освен ако изрично не е посочено друго, терминът "законодателство" означава както законодателството на Република България, така и законодателството на мястото на пребиваване на потребителя.
 • 8.3. Нищо в споразумението не може да се разбира като установяване между потребителя и като Взаимоотношения на посредничество, партньорски отношения, съвместни отношения на дейност, личните договори за наемане на работа или други отношения, които не са изрично предвидени в споразумението.
 • 8.4. Ако по една или друга причина една или повече от разпоредбите на настоящото споразумение се окажат невалидни или неприложими, това не засяга валидността или приложимостта на останалите разпоредби на споразумението.
 • 8.5. Бездействие от страна на в случайте на нарушение от страна на Потребителя или други потребители на разпоредбите на Споразумението не лишава от правото да предприеме подходящи действия в защита на своите интереси на по-късна дата, а също така не означава отказ на от правата си в случай на следващи подобни или сходни нарушения.